Menu Utama

KOMUNITI ONLINE KOLEJ TUN HUSSEIN ONN UKM,Laman Blog rasmi Kolej Tun Hussein Onn Universiti kebangsaan Malaysia. Disiplin Asas Kecemerlangan...KOMUNITI ONLINE KOLEJ TUN HUSSEIN ONN UKM,Laman Blog rasmi Kolej Tun Hussein Onn Universiti kebangsaan Malaysia. Disiplin Asas Kecemerlangan...KOMUNITI ONLINE KOLEJ TUN HUSSEIN ONN UKM,Laman Blog rasmi Kolej Tun Hussein Onn Universiti kebangsaan Malaysia. Disiplin Asas Kecemerlangan...
jika anda tidak mendegar radio ini secara auto, sila klik jaringan RADIO MIDAS di jaringan di web ini.Anda Sedang mendengar RAdio MIDAS, UKM LIVE!...Anda Sedang mendengar RAdio MIDAS, UKM LIVE!...Anda Sedang mendengar RAdio MIDAS, UKM LIVE!...Anda Sedang mendengar RAdio MIDAS, UKM LIVE!...Anda Sedang mendengar RAdio MIDAS, UKM LIVE!...

27 August 2009

PERMOHONAN MASUK PEPERIKSAAN DAN DRAF JADUAL WAKTUPEPERIKSAAN SEMESTER I SESI AKADEMIK 2009-2010
Merujuk kepada perkara di atas, dimaklumkan bahawa peperiksaan akhir Semester ISesi Akademik 2009-2010 akan dijalankan pada 26 Oktober hingga 13 November2009.Sehubungan itu, saudara/i diminta mengambil perhatian dan tindakan dalamurusan permohonan masuk dan draf jadual waktu peperiksaan akhir Semester I SesiAkademik 2009-2010. Urusan pengesahan permohonan masuk peperiksaan perludibuat melalui http://www.ukm.my/smpweb mulai 31 Ogos hingga 6 September2009. Dalam paparan borang permohonan ini akan tersenarai kursus yang saudara/idaftar serta draf jadual peperiksaan akhir. Saudara/i dikehendaki menyemakmaklumat tersebut dan mengesahkannya. Tindakan yang saudara/i perlu lakukanialah seperti berikut:a. Sekiranya semua maklumat adalah betul dan tiada percanggahan jadualpeperiksaan, maka saudara/i perlu mengesahkannya dengan menekanbutang Sah.b. Sekiranya terdapat percanggahan jadual peperiksaan atau 3 kursusberturutan dalam satu hari maka saudara/i dikehendaki menekan butangBahagian Akademik dan mencetak paparan borang tersebut. Silacatatkan kursus terlibat dan dapatkan pengesahan Fakulti. Borangtersebut hendaklah diserahkan ke Kaunter Bahagian PengurusanAkademik selewat-lewatnya pada 8 September 2009.Sekiranya saudara/i gagal membuat pengesahan atau pembetulan terhadapmaklumat tersebut, maka segala butiran kursus yang dicatatkan akan dianggap betuldan lengkap. Jika saudara/i tidak hadir peperiksaan bagi kursus-kursus tersebutsaudara/i akan diberi gred E (gagal). Saudara/i yang tidak membuat pengesahanjuga akan dikenakan denda sebanyak RM 15.00.UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIAN a t i o n a l U n i v e r s i t y o f M a l a y s i aBahagian Pengurusan Akademik ● Academic Management SectionPemenang Anugerah Kualiti Perdana Menteri 2006Winner of Prime Minister’s Quality Award 2006Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, MalaysiaTelefon: 03-8921 5337/ 5038/5335 Faksimili: 03-8925 0662 Laman web: www.ukm.myMel-e: akad@pkrisc.cc.ukm.myJadual Peperiksaan muktamad akan dipaparkan dalam Kad Masuk dan JadualPeperiksaan (KMJP) yang akan diedarkan di Pejabat Fakulti masing-masing mulai5 Oktober 2009. Pelajar dinasihatkan untuk menjelaskan semua hutang denganUniversiti untuk mengelakkan sebarang kesulitan. Sekiranya saudara/i mempunyaimasalah untuk menjelaskan hutang secara sekaligus, sila berbincang denganBahagian Kewangan Pelajar untuk mengelakkan sebarang kesulitan.Saudara/i dikehendaki mengambil perhatian dan tindakan sewajarnya bagimemastikan persiapan saudara/i menduduki peperiksaan berjalan dengan lancar.

Read More...

14 March 2009

PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2009-2010

Sila klik untuk keterangan lanjut

Read More...

Makluman Gambar Pelajar di SMPWEB

Semua pelajar kecuali pelajar tahun akhir yang tiada gambar di SMPWEB diminta menghantar gambar berukuran pasport ke kaunter Pusat Teknologi Maklumat atau email ke smpweb@ptm.ukm.my.
Sila nyatakan no. matrik di email atau di belakang gambar sekiranya menghantar gambar di kaunter PTM.

Read More...

01 March 2009

PERMOHONAN TINGGAL DI KOLEJ SEMESTER 1 SESI 2009/2010

Dimaklumkan kepada semua pelajar yang berminat untuk tinggal di kolej-kolej kediaman diharap dapat berbuat demikian pada tarikh berikut : 2 - 13 MAc 2009

Semua permohonan hendaklah melalui www.ukm.my/upp

Read More...

24 February 2009

PENDAFTARAN AWAL KURSUS SEMESTER 1, SESI AKADEMIK 2009-2010 DAN PENILAIAN PENGAJARAN KURSUS SEMESTER 2, SESI AKADEMIK 2008-2009

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Pendaftaran Awal Kursus Semester 1, Sesi
Akademik 2009-2010 akan diadakan pada 30 Mac – 12 April 2009.
Sehubungan dengan itu, semua pelajar program Ijazah Pertama adalah disyaratkan untuk
membuat penilaian pengajaran kursus yang diambil pada semester 2 Sesi Akademik 2008-
2009 terlebih dahulu menerusi laman web http:www.ukm.my/smpweb mulai 23 Mac
hingga 12 April 2009 sebelum membuat pendaftaran awal kursus.
Sukacita juga diingatkan bahawa kegagalan saudara/i membuat penilaian pengajaran kursus
akan menyebabkan saudara/i tidak dibenarkan membuat pendaftaran awal dan seterusnya
PTPTN saudara/i bagi Semester 1, 2009-2010 akan disekat.
Selain itu, saudara/i juga akan dikenakan denda sebanyak RM15.00 sebagai denda lewat
mendaftar kursus dan hanya dibenarkan membuat Pendaftaran Kursus Semester 1, Sesi
Akademik 2009-2010 pada 6 Julai 2009.

Read More...